Streets: bridge 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) seen from Reguliersgracht (odd) on the intersection with Herengracht (even) and bridge 31 (Reguliersgracht/Herengracht).
1 ^ bridge 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht)
2 > Herengracht (even)
3 v Reguliersgracht (odd)
4 < bridge 31 (Reguliersgracht/Herengracht)
bridge 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) seen from Reguliersgracht (odd) on the intersection with Herengracht (even) and bridge 31 (Reguliersgracht/Herengracht).
5 street index
6 deutsch
7 Français
8 Nederlands
9 HOME
Big photo's
0 top